Civil


civil

  • Dret de les persones: Filiació, tutela, incapacitacions.
  • Immobiliari. Contractació i assessorament operacions immobiliàries.
  • Arrendaments i propietat horitzontal.
  • Responsabilitat civil.
  • Redacció i negociació de contractes.
  • Reclamacions de quantitat, deutes, obligacions, indemnitzacions.
  • Defensa davant Jutjats i Tribunals.
  • Etc…